Skip to content

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Rouwverwerkingonline en Lory Wagenaar, en zijn van toepassing op overeenkomsten waarin zij ‘opdrachtnemer’ zijn.

Artikel 1: Definities

Cursus: online workshop-serie, Webinar, online ‘Live Contact’, lezing, symposium, kort programma, masterclass, training, coachingstraject, begeleidingstraject  inclusief incompany-/maatwerkcursus.

Incompany/maatwerk: een cursus die voor opdrachtgever is ontwikkeld en door opdrachtnemer wordt verzorgd voor opdrachtgever in besloten kring voor een door opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers.

Opdrachtnemer: degene die een cursus organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als deelnemer heeft aangemeld/opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) cursus en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Deelnemer: degene die als feitelijke deelnemer van een cursus is opgegeven.

Prijs: de prijs van een cursus inclusief BTW (tenzij expliciet vermeld is dat het gaat om een prijs exclusief BTW).

Artikel 2:   Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Door inschrijving voor een cursus aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 3. Aanvullingen op, of wijzigingen van, deze voorwaarden gelden vanaf het moment dat zij op de site staan gepubliceerd. Bij lopende contracten dienen zij schriftelijk door ‘opdrachtgever’ te zijn bevestigd.
 4. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen, bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3:   Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever volledig ingevulde digitale of schriftelijke aanmeldingsformulier, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem verschafte gegevens.
 2. Toelating tot een cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.
 3. De overeenkomst komt tot stand door verzending door opdrachtnemer van een digitale of schriftelijke bevestiging van de inschrijving van een deelnemer.
 4. Met de bevestiging van de inschrijving verklaart opdrachtnemer dat aan eventueel geldende toelatingseisen is voldaan.
 5. Een overeenkomst voor een incompany-/ maatwerkcursus komt tot stand wanneer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de inhoud en uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat. Dit kan een mondelinge overeenkomst zijn die kan worden bekrachtigd door een door beide partijen getekende overeenkomst van opdracht.

Artikel 4:  Annulering, opschorting, wijziging, ontbinding, tussentijdse beëindiging

 1. Opdrachtnemer streeft ernaar om de cursus te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtnemer echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven voor de betreffende cursus, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de cursus aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
 3. Indien de opdrachtgever een particuliere deelnemer/consument is die zich aanmeldt voor een cursus, heeft opdrachtgever het recht om gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen schriftelijk te herroepen. In geval van een online cursus vervalt het recht op ontbinding voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, op het moment dat opdrachtgever voor de eerste keer met de inlogcode op het (online) cursusmateriaal inlogt.
 4. Indien de opdrachtgever geen particuliere deelnemer/consument is, is bij annulering door opdrachtgever tot 2 maanden voor de eerste cursusdag van een cursus 10% van de prijs verschuldigd. Bij annulering tussen 2 maanden en 4 weken voor de eerste cursusdag is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 4 weken voor de eerste cursusdag is 100% van de prijs verschuldigd.

In geval van een online cursus vervalt het recht op ontbinding op het moment dat opdrachtgever dan wel deelnemer voor de eerste keer met de inlogcode op het (online) cursusmateriaal inlogt.

 1. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven deelnemer een vervanger laten deelnemen aan de cursus, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de cursus en/of de persoon van de vervanger.
 2. Bij annulering door opdrachtgever na ondertekening door opdrachtgever van een overeenkomst voor een incompany-/maatwerkcursus is 100% van de prijs verschuldigd. Bij een verschuiving van (onderdelen/modules van) een incompany-/maatwerkcursus op verzoek van opdrachtgever meer dan 4 weken voor aanvang zijn de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte kosten ten behoeve van de verschoven onderdelen/modules verschuldigd. Bij een verschuiving van (onderdelen/modules van) een incompany-/maatwerkcursus op verzoek van opdrachtgever minder dan 4 weken voor aanvang is 75% van de prijs van de verschoven onderdelen/modules verschuldigd.
 3. Annulering door opdrachtgever dient altijd schriftelijk (of digitaal) plaats te vinden en door opdrachtnemer te worden bevestigd.
 4. Indien een wijziging in een incompany-/maatwerkcursus op verzoek van opdrachtgever leidt tot werkzaamheden verdergaand dan hetgeen overeengekomen, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende overeenkomst aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.
 5. Opdrachtnemer is, naar eigen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
 6. Indien opdrachtgever na de start van de cursus de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, bestaat geen recht op restitutie van door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde en/of nog verschuldigde bedragen.

Artikel 5:   Verplichtingen van opdrachtnemer ter zake de uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 6:   Betaling

 1. Opdrachtnemer zal de prijs voor online cursussen in rekening brengen middels een betaalknop op de website Rouwverwerkingonline.nl ; de prijs van andere cursussen door middel van het versturen van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres. Facturering op laatstgenoemde wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
 2. Het bedrag  voor online cursussen dient direct bij opgave voldaan te worden; betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk een maand voorafgaand aan de aanvang van de cursus. Verrekening is niet toegestaan behoudens de in de wet geregelde gevallen.
 3. Voor incompany-/maatwerkcursussen zijn de termijnen en vervaldata zoals vermeld in de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten incompany-/maatwerkovereenkomst leidend.
 4. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door opdrachtnemer op de site of factuur vermelde bankrekening.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn.
 6. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ter hoogte van maximaal 15% van de openstaande bedragen.
 7. Tenzij anders aangegeven zijn de aangeduide bedragen inclusief BTW.

Artikel 7:   Gedrag, toegang en identificatieplicht

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ingeschreven deelnemer zich houdt aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die door opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.
 2. Deelnemers dienen op eerste verzoek van opdrachtnemer en/of de docent/opleider/trainer een legitimatiebewijs te tonen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen:

* zolang volledige betaling van het cursusgeld niet is voldaan;

* indien de deelnemer handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2.

 1. De opdrachtnemer of docent/opleider/trainer is gerechtigd een deelnemer de toegang tot de (al dan niet digitale) ruimte waarin de opleiding wordt gehouden te ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2.
 2. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van opdrachtgever onverlet.

Artikel 8:   Beperking aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven deelnemer die ontstaan is bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of mede-deelnemers, tenzij die schade opzettelijk dan wel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
 3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens persoonlijke d.w.z. privé (aansprakelijkheids) verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
 5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende opleiding per deelnemer in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (waaronder kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.
 7. Hetgeen in dit artikel over de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is bepaald, geldt ook voor de eventuele aansprakelijkheid van door opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde docenten en overige (hulp)personen.

Artikel 9:   Termijnen voor reclame en aansprakelijkheid

Reclameringen en aansprakelijkstellingen ter zake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen veertien dagen nadat een gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 10: Auteursrechten

 1. Verstrekking en/of terbeschikkingstelling aan deelnemer(s) van auteursrechtelijk beschermde werken/videofilms/teksten/stukken/materialen (zowel print als digitaal), betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten die hij gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van cursussen. Voor zover opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die uiteindelijk aan derden toebehoren, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor alle aanspraken van deze derden wegens inbreuk op deze rechten door opdrachtgever. Het in de vorige volzin bepaalde is slechts van toepassing bij handelen of nalaten door opdrachtgever in strijd met het bepaalde in dit artikel.
 3. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen de resultaten van de verleende diensten en daarmee verband houdende cursusmaterialen, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgesteld) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
 4. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- per overtreding, terwijl voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een direct opeisbare boete aan opdrachtnemer verschuldigd zal zijn van € 1.000,-, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

Opdrachtnemer, en/of voor opdrachtnemer werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacygevoelige gegevens of over interne aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deelnemers, opdrachtnemer en/of docenten/opleiders/trainers zullen informatie die wordt gedeeld tussen deelnemers, opdrachtnemer en/of docenten/opleiders /trainers in een groep (in elke vorm, waaronder print, digitaal, mondeling) vertrouwelijk behandelen.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door opdrachtnemer.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover juridisch toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door een bevoegde rechter gezeteld in een plaats naar de keus van opdrachtnemer.
Back To Top